ISIDORUS
Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2011, 13:00
Dodał: (Admin)
W 400-letniej tradycji szkolnictwa prowadzonego przez Zakon OO. Pijarów troska o wszechstronny rozwój człowieka od najmłodszych lat jest priorytetem we wszystkich podejmowanych działaniach. Nowoczesne metody edukacji i wychowania młodzieży zakorzenione są w wielowiekowej tradycji i dziedzictwie kultywowanym w szkołach pijarskich. Różnorodna aktywność podejmowana przez Ojców Pijarów, odpowiadająca na wyzwania czasów i dostosowywana do aktualnych potrzeb środowiska sprawia, że praca z dziećmi i młodzieżą wychodzi poza ramy szkół i mobilizuje różne środowiska do budowania cywilizacji życia.
Logo Stowarzyszenia Parafiada
Logo Stowarzyszenia Parafiada
im. św. Józefa Kalasancjusza
Utworzone w roku 1992 Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza realizuje swoje cele i zadania według duchowości kalasantyńskiej i w nawiązaniu do tradycji szkoły pijarskiej. Aktywność podejmowana przez Stowarzyszenie PARAFIADA, pomimo zróżnicowania działań, koncentruje się przede wszystkim na szeroko pojętej opiece i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, a także budowaniu i wzmacnianiu więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własną parafię i środowisko. Czynne uczestniczenie w tworzeniu systemu wychowawczo-społecznego, który pozwala każdemu człowiekowi zachować tożsamość, a jednocześnie integruje go ze środowiskiem sprawiło, że Stowarzyszenie PARAFIADA stało się centrum kreowania i realizacji wielu cennych inicjatyw realizowanych w szkołach, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach, ale zawsze w jedności z parafią. Jedną z głównych form aktywności Stowarzyszenia jest coroczne organizowanie Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia był o. Józef Joniec SchP, który zginął w katastrofie samolotu rządowego w Smoleńsku - 10.04.2010 roku. (życiorys o. Józefa)
TOTUS 2004
TOTUS 2004
dla Stowarzyszenia Parafiada
Stowarzyszenie Parafiada jest: Laureatem I Nagrody Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO 2003 w kategorii – ”Inicjatywy Edukacyjne" Laureatem Nagrody TOTUS 2004 w kategorii – ”Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” KONTAKT: Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3 tel. (22) 651-07-01, fax. (22) 651-08-73 lub (22) 651-08-71 Numer Konta PKO SA 60 1240 5918 1111 0000 4907 6480 Strona internetowa: www.parafiada.pl